1/31/2019 10:51:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nhiều doanh nghiệp hoạt động chịu sự quy định của nhiều Luật với rất nhiều thủ tục HÀNH CHÍNH khác nhau gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ, tiêu cực...

SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

(Bài phát biểu tại Hội thảo ngày 15.1.2019)

      

1.SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

Công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam đang được Chính phủ, các Bộ ngành địa phương quan tâm đưa nội dung này là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm cải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động tiết kiệm thời gian, kinh phí, phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng vào hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì nội dung quan trọng là phải ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT ĐẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU TÁC ĐỘNG THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT. Cải cách hành chính được triển khai để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết của Luật thông qua các thủ tục hành chính dưới dạng Nghị định, thông tư hướng dẫn. Hiện nay các doanh nghiệp, ở Việt Nam tùy theo loại hình doanh nghiệp đang hoạt động theo rất nhiều luật khác nhau như : Luật  Doang nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Thuế, Luật Khoa học công nghệ …

Nhiều doanh nghiệp hoạt động chịu sự quy định của nhiều Luật với rất nhiều thủ tục HÀNH CHÍNH khác nhau gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ, tiêu cực mà Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam đã có nhiều tổng kết, cơ quan quản lý nhà nước đã nhận thấy. Vì vậy vấn đề cải cách hành chính đã được  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt trong công tác CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH trọng tâm là các thủ tục hành chính. Là những người trong cuộc, doanh nghiệp phải trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính và hơn hết nhận ra các tồn tại, bất cập, phi lý trong các thủ tục chồng chéo, phiều hà, tiêu cực gây chậm trễ mất thời cơ, lãng phí thời gian, tiền bạc làm GIẢM HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH. Chính họ phát hiện được bất hợp lý trong các thủ tục hành chính này. Vì vậy các cơ quan quản lý nhà nước cần phải đối thoại, lắng nghe, lấy ý kiến các doanh nghiệp, Về công cuộc cải cách hành chính trong đó THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  đang là yếu tố quan trọng. Cũng cần nói thêm rằng các cơ quan chủ trì ban hành thường mắc vào tình trạng cục bộ, bảo vệ lợi ích của Bộ, ngành mình thậm chí có lợi ích nhóm mặt khác cũng không loại trừ một số doanh nghiệp lại kiến nghị  loby các điều kiện có lợi  cho doanh nghiệp nhưng lại không có lợi cho lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia (đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và môi trường). Vì thế hơn lúc nào hết cần phải có sự tham gia của doanh nghiệp là đối tượng  trực  tiếp chịu mọi tác động hậu quả của các thủ tục hành chính.

II. HÌNH THỨC THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Từ trước đến nay phương thức của các cơ quan quản lý nhà nước thường được thực hiện thông qua các bước.

Bước 1: - Thu thập thông tin: qua phiếu lấy ý kiến các doanh nghiệp, qua các cuộc hội thảo tọa đàm, đối thoại, qua phản ảnh kiến nghị của các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, qua phương tiện truyền thông …

Bước 2: Cơ quan chủ trì soạn thảo các sửa đổi bổ sung và làm các dự thảo lần 1, lần 2 … qua mỗi lần đều “xin ý kiến”. Một số đối tượng liên qua. Một số trường hợp cần tổ chức tọa đàm – hội thảo để đối thoại lấy ý kiến.

Bước 3: Tổng hợp, chỉnh lý, một số trường hợp lấy ý kiến lần cuối trước khi ban hành.

Đánh giá chung phương thức như thế là phù hợp. Tuy nhiên qua theo dõi chúng tôi nhận thấy:

-Bước 1:  Khi xin ý kiến của doanh nghiệp vì một lý do nào đó doanh nghiệp rất ngại  góp ý kiến, kiến nghị phải chăng việc thực hiện DÂN CHỦ còn có mặt  hạn chế nhất là doanh nghiệp tại địa phương với các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước của địa phương. Đã nhiều lần chúng tôi đã gửi phiếu lấy ý kiến của doanh nghiệp về những khó khăn, phiền hà và yêu cầu đưa ra các kiến nghị nhưng chúng tôi rất ít nhận được các ý kiến phản hồi. Nhưng tại các cuộc trao đổi trực tiếp hoặc hội nghị đối thoại thì doanh nghiệp mới đóng góp được nhiều ý kiến tâm tư nguyện vọng và than phiền về các thủ tục hành chính thậm chí nhiều trường hợp không dám nói ra các quy định ngầm, luật bất thành văn mà doanh nghiệp ráng chịu, còn hơn là bị chậm trễ hoặc làm khó hơn.

Vì vậy việc cải cách hành chính còn chậm, chưa được  xử lý phát hiện kịp thời. Trong thực tế nhiều doanh nghiệp đã thông qua các tổ chức hội, hiệp hội nghề nghiệp, phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, báo chí để tham gia kiến nghị và sửa đổi các ý kiến, kiến nghị theo phương thức này thường khả quan hiệu quả hơn.

-Bước 2:  Trong thực tế đã có nhiều chuyển biến tích cực cơ quan soạn thảo theo dõi đã tiếp thu lắng nghe để chỉnh lý sửa đổi các thủ tục hành chính để phục vụ công cuộc cải cách hành chính và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên việc tiếp thu – không tiếp thu còn nhiều trường hợp không được đối thoại, giải trình một cách đầy đủ công khai minh bạch.  Từ đó Ban soạn thảo đã bảo lưu những quy định có lợi cho ngành, Bộ, Tỉnh mình (cũng không loại trừ lợi ích nhóm “có lợi” cho cả người có thẩm quyền và doanh nghiệp chỉ nhà nước là chịu thiệt thòi mà thôi. Điển hình là các thủ tục lập thực hiện dự án đầu tư đền bù đất đai, xuất nhập khẩu … thiếu dân chủ, công khai, minh bạch mà thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước, pháp luật đã phải xử lý.

-Bước 3: Đây là bước quan trọng quyết định hiệu quả của việc cải cách hành chính, mặc dù đã có nhiều cố gắng đạt được kết quả nhất định nhưng trong thực tế nhiều quy định kể cả quy định sửa đổi bổ sung không đảm bảo phản ánh đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp của hội nghề nghiệp những văn bản quy định pháp luật lần cuối vẫn còn mắc tình trạng chồng chéo, cơ chế một cửa còn hình thức chỉ là tiếp nhận đơn  theo thủ tục: Nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều cửa do “sự phân công” các Bộ phận còn độc lập thiếu liên thông, thiếu tổng hợp  xử lý nhanh mọi công việc. Đặc biệt là hệ thống thông tin điện tử theo nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử.

III. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

3.1. Đề nghị bổ xung vào Luật ban hành quy phạm pháp luật hoặc trước mắt bổ sung vào Nghị định hướng dẫn Luật này quy định bắt buộc phải lấy ý kiến các doanh nghiệp là  đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản cải cách hành chính này trong trường hợp doanh nghiệp đã có sinh hoạt trong tổ chức hội, hiệp hội liên quan thì trực tiếp lấy ý kiến của Hội, Hiệp hội này (lấy ý kiến trong quá trình thu thập thông tin soạn thảo và văn bản lần cuối trước khi ban hành)

3.2. Đưa vào văn bản quy phạm pháp luật hiện hành này quy định bắt buộc cơ quan soạn thảo sau khi đối thoại phải có  văn bản giải trình từng điểm còn có ý kiến khác nhau- tiếp thu, không tiếp thu.

3.3. Xử lý nghiêm các hành vi làm cản trở công cuộc cải cách hành chính: chậm trễ ban hành, vi phạm quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật, vi phạm các thủ tục hành chính không công khai, minh bạch các thủ tục cải cách hành chính đặc biệt là hành vi trục lợi, tham nhũng của các cán bộ có liên quan.

3.4. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung các Luật Nghị định theo hướng dịch chuyển mọi dịch vụ công mà nhà nước không cần nắm giữ cho tổ chức xã hội nghề nghiêp mà doanh nghiệp tham gia là hội viên tổ chức thực hiện như: Cấp chứng chỉ hành nghề, năng lực hành nghề, cung cấp thông tin, đào tạo …

3.5. Công khai minh bạch trong việc cung cấp thông tin để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giảm các thủ tục phiền hà, cơ chế xin cho từng lĩnh vực, cần quy định thủ tục hành chính đối với từng loại hình doanh nghiệp loại công việc liên quan đặc biệt liên quan đến quy hoạch, dự án, sản phẩm, dự báo sản phẩm tiêu thụ, phát triển dân số,…

Trần Ngọc Hùng - hủ tịch Tổng Hội XDVN

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456