12/20/2018 10:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 14/12, tại Hải Dương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo Tổng kết Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và Diễn đàn khoa học của trí thức năm 2018. GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

Khẳng định vai trò và thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tổ chức diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ


  

Ngày 14/12, tại Hải Dương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo Tổng kết Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và Diễn đàn khoa học của trí thức năm 2018. GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, thời gian qua công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên luôn được chú trọng, đẩy mạnh, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Thông qua hoạt động này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã phản ánh ý kiến trung thực, khách quan, khoa học của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

tu van phan bien 2

Ths Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

Theo báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Ths Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018 Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai được nhiều hoạt động có tác dụng tích cực và mang tính thời sự cao như Góp ý dự thảo “Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2018-2030”; Dự thảo “Nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng KH&CN”; Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Góp ý Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiang từ năm 2030”; Góp ý dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức hội thảo “Đánh giá an toàn đập hồ ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam”, “Đánh giá tác động của các hộ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ lụt các tỉnh miền Trung”, “Đánh giá tác động của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ lụt các tỉnh miền Trung”, “Đánh giá tiềm năng khai thác than đồng bằng sông Hồng trong quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam”.

Ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam” và “Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam”.

Tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn như việc tiếp cận thông tin bị hạn chế; Thời gian lấy ý kiến ngắn; Nhiều tổ chức và cá nhân vẫn coi phản biện là phản bác do vậy luôn né tránh vấn đề tư vấn phản biện khi Liên hiệp Hội Việt Nam hoặc các hội thành viên đề nghị phản biện; Một số nhà khoa học còn e ngại, nể nang, do vậy đôi khi tiếng nói phản biện còn chưa mạnh mẽ; Các hội thành viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động tư vấn phản biện; Không có cơ chế phản hồi của các cơ quan được tư vấn phản biện và giám định xã hội, chính vì vậy không biết kết quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội có được tiếp thu hay không, tiếp thu bao nhiêu và vì sao; Định mức chi tiêu đối với tư vấn phản biện và giám định xã hội còn thấp và còn nhiều bấp cập, do đó có thể tổ chức được các hoạt động chất lượng thực sự tốt.

tu van phan bien 3

Ths Lê Duy Tiến – Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam

Còn theo báo cáo Tổng kết Diễn đàn khoa học của trí thức năm 2018, Ths Lê Duy Tiến – Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018 Liên hiệp Hội Việt đã tổ chức được 4 diễn đàn, đó là Diễn đàn Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW; Diễn đàn Cải cách bộ máy hành chính theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW; Diễn đàn Tự chủ trong giáo dục đại học – những vấn đề đặt ra; Diễn đàn Tái cơ cấu nền kinh tế đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn, chính vì vậy theo Ths Tiến có một số kiến nghị như các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tích cực phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên trong quá trình tổ chức Diễn đàn, để tạo ra các diễn đàn với quy mô lơn hơn, có sức lan tỏa mạnh hơn và tạo sự đồng thuận đối với các vấn đề mà xã hội quan tâm; Đề xuất với các cơ quan chức năng tạo điều kiện, cởi mở, tránh tâm lý ngại đề cập tới những vấn đề mà bộ, ngành đang quản lý.

Theo ý kiến của PGS.TS Trương Duy Nghĩa – Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam cho biết, trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội Hội luôn đặc biệt chú trọng, và đến nay Hội đã tạo dựng được uy tín, được chủ đầu tư tin cậy, các nhà thầu nước ngoài nể phục, Hội đã có thương hiệu, công việc vẫn duy trì được thường xuyên.

tu van phan bien 5

Ths Khổng Mạnh Tiến – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ

Còn theo ý kiến của Ths Khổng Mạnh Tiến – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ cho biết, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan đề rà soát, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các đề án thuộc diện cần phải có tư vấn, phản biện để trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo tính chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi còn đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có trình độ, kinh nghiệm tâm huyết ỏ trong tỉnh và trung ương để mời tham gia vào các Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tham gia các hội thảo khoa học chuyên đề để đóng góp ý kiến, tư vấn, vào các chương trình, dự án, đề án chiến lược, quy hoạch, các công trình quan trọng của tỉnh và những vấn đề nóng, xã hội quan tâm.

tu van phan bien 6

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã đưa thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Liên hiệp Hội địa phương trong công tác tập huấn nghiệp vụm, nâng cao kỹ năng, năng lực, kinh nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội và hỗ trợ giới thiệu chuyên gia đối với những nhiệm vụ cụ thể khi có đề nghị.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên tổ chức, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, điển hình, rút kinh nghiệp trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tác giả bài viết: HT
(nguồn: vusta.vn )

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456