9/5/2018 9:46:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 22.8.2018, tại Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã Họp kỳ họp III, Khóa 8 để kiểm điểm công tác từ kỳ họp II đến nay và quyết định chương trình công tác cho 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

Tổng hội xây dựng Việt nam

----------------

Số:     /NQ/THXDVN

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

  Hà Nội,  ngày  27 tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH  TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM TẠI CUỘC HỌP ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM  TẠI KỲ HỌP III, NGÀY 22.8.2018

 

        Ngày 22.8.2018, tại Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đã Họp kỳ họp III, Khóa 8 để  kiểm điểm  công tác từ kỳ họp II đến nay và quyết định chương trình công tác cho 6 tháng cuối năm 2018.

        Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tham luận, đồng chí Trần Ngọc Hùng,  Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt nam đã kết luận một số công việc trọng tâm như sau:

        1 – Công tác tư vấn phẩn biện đã được thực hiện thiết thực, hiệu quả đóng góp rất tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tiễn xã hội còn nhiều vấn đề về thủ tục  do các cơ chế chính sách xây dựng gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân. Vì thế, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đề nghị tập trung tham gia ý kiến đóng góp về vấn đề  trong đầu tư xây dựng, làm cơ sở chính cho cuộc làm việc với Bộ Xây dựng theo quy chế phối hợp giữa hai bên.

        2 – Công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm có kết quả quan trọng. Tổng Hội đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị quốc tế của Hội đồng điều phối kỹ thuật Xây dựng Châu Á tại Hà nội, được các nước đánh giá cao về năng lực tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế.

        3 – Hội nghị các Hội xây dựng địa phương tại 3 miền đã được tổ chức kịp thời với nội dung cụ thể cho từng khu vực  và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phát triển được đưa thành trọng tâm trong công tác tổ chức. Đề nghị Thường trực tổ chức triển khai để cuối năm có 1-2 Hội xây dựng địa phương được thành lập. Hội nghị hội viên tập thể chuẩn bị  triển khai trong 6 tháng cuối năm với chủ đề về hội nhập và Cách mạng công nghệ 4.0,  làm cơ sở cho thảo luận của hội nghị bên cạnh các vấn đề khác như phương thức hoạt động của Hội viên tập thể , phát triển hội viên v.v…

        4 – Hoạt động Hội thảo khoa học, phổ biến kiến thức cần được triển khai nhịp nhàng đều đặn. Các ban tiếp tục đề xuất và liên kết các tỉnh để công tác phổ biến kiến thức rộng khắp, hiệu quả hơn.

        5 – Cơ sở vật chất của Tổng Hội đã xuống cấp. Việc cải tạo địa điểm làm việc tại 625 A La Thành, Ba Đình, Hà Nội  triển khai chậm chạp. Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban kinh tế  nghiên cứu, đề xuất với Thường trực Đoàn Chủ tịch cần có dự án cải tạo nâng cấp công trình trụ sở cho an toàn, sạch đẹp hơn.

        6– Ban Kiểm tra  tổ chức đợt kiểm tra hoạt động của các Trung tâm Khoa học công nghệ nhằm đánh gia khó khăn thuận lợi và đề xuất hướng phát triển cho các Trung tâm.

        7 – Công tác cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bước đầu được triển khai tốt, có chất lượng và nghiêm túc. Ban Đào tạo nghiên cứu phối hợp với các Hội địa phương tạo thuận lợi cho các Hội viên sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

        8 – Ban tổ chức Giải Loa thành nghiên cứu để tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Loa thành, sao cho vinh danh quảng bá được uy tín của giải, động viên sinh viên các ngành xây dựng – kiến trúc phát huy lòng yêu nghề, say sưa học tập và sáng tạo.

        Ban Đào tạo cùng phối hơp với Ban Tổ chức Giải thưởng Loa Thành làm tốt lễ kỷ niệm này.

        Ban tổ chức Giải thưởng Loa thành phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt công tác xét trao giải năm nay.

 
Nơi nhận:

- Các ủy viên BCH THXDVN;

- Các Hội CN, Tỉnh Thành;

- Các Hội viên tập thể;

- Lưu VP.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ(đã ký và đóng dấu)


Phạm Thế Minh

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456