3/17/2021 10:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam chủ trương thành lập ngân hàng dữ liệu chuyên gia, tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn, khoa học kỹ thuật, cùng hợp tác thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG DƯ LIỆU CHUYÊN GIA NGÀNH XÂY DỰNG

 

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam chủ trương thành lập ngân hàng dữ liệu chuyên gia, tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn, khoa học kỹ thuật, cùng hợp tác thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

         
 
      
 
      

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456