3/26/2021 11:36:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Sáng ngày 25/3/2021 tại Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam , TS, Đặng Việt Dũng – CHủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc về nội dung nâng cấp trang website của Tổng hội.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO NÂNG CẤP TRANG WEBSITE CỦA TỔNG HỘI

Sáng ngày 25/3/2021 tại Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam , TS, Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc về nội dung nâng cấp trang website của Tổng hội.
 
 
 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456