4/12/2018 11:02:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

Các mốc tăng lương, thu nhập năm 2018 cho cán bộ, công chức

Sau đây,  xin cập nhật các mốc thời gian tăng lương, thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người đang hưởng lương hưu… trong năm 2018.

Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018
 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456