4/17/2018 9:53:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tổng Hội thông báo tổ chức triển khai việc cấp chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng để các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam biết khi có nhu cầu đề nghị Tổng hội xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456