1/31/2019 10:34:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Bài phát biểu tham luận tại Hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ Năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành xây dựng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG GÓP PHẦN VÀO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

      

Thay mặt Tổng Hội Xây dựng Việt Nam trân trọng cám ơn Bộ Xây dựng đã mời và phát biểu tham luận tại Hội nghị quan trọng này.

Qua nghe báo cáo tình hình nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Chúng tôi rất vui mừng về những kết quả của ngành xây dựng đạt được trong năm 2018  những thành quả này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thành quả đó có được đó là do sự  nỗ lực lao động của hàng triệu cán bộ công nhân viên chức, người lao động đang làm việc ngày đêm trên các công trường xây dựng, trong các nhà máy, xí nghiệp, các Viện, trường và các cơ quan quản lý các cấp trong đó có sự góp sức của hàng vạn hội viên của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam của 12 hội ngành Trung ương, các Hội Xây dựng Tỉnh, Thành phố và trên 60 hội viên tập thể là hội viên của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Với 58 triệu m2 nhà ở, hàng nghìn công trình, nhà máy, công xưởng, công trình công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật… được xây dựng đã làm thay đổi bộ mặt của đất nước, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Những người xây dựng chúng ta có quyền tự hào về điểm đó. Bên cạnh những thành quả đạt được chúng ta cũng còn tồn tại thiếu sót yếu kém như bản tổng kết đã nêu ra, mà chúng tôi cũng có phần chia sẻ trách nhiệm. Để cùng nhau khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng góp phần NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤT THOÁT lãng phí trong đầu tư xây dựng. Một lĩnh vực chiếm tỷ trọng vốn đầu tư rất lớn gần 60 tỷ USD chiếm tỷ trọng trong 30% GDP. Ngoài các giải pháp, các nhiệm vụ được Bộ đề ra cho năm 2019 với góc độ của tổ chức xã hội nghề nghiệp chúng tôi xin  phát biểu một số ý kiến đóng góp và kiến nghị với Bộ như sau:

I.CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Trong năm qua Bộ Xây dựng đã triển khai bổ sung, sửa đổi xây dựng mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở quan trọng cho tổ chức hiện công tác quản lý nhà nước về mọi hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng cũng là một trong các Bộ dẫn đầu trong công tác sửa đổi bổ sung liên quan đến thủ tục cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên trong quá trình Luật đi vào cuộc sống vẫn còn nhiều vấn đề cần được điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới trên tinh thần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước đồng thời tăng cường  trao quyền TỰ CHỦ, tự chịu trách nhiệm cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng như thực hiện các dịch vụ công, cấp chứng chỉ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin, thẩm tra, thẩm định thiết kế, định giá…

Vì vậy đề nghị Bộ tiếp tục tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xây dựng, kể cả những văn bản do Bộ Xây dựng chủ trì và các văn bản quy phạm khác có liên quan hoạt động xây dựng do các Bộ ngành khác chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Quốc hội. Cụ thể có một số cơ chế chính sách pháp luật nổi bật đề nghị cần tập trung nghiên cứu xử lý như sau:

1.1.Luật Nhà ở

- Một là về nhà ở xã hội:  Năm 2018 chỉ hoàn thành 5800 căn là quá ít không đáp ứng yêu cầu vì vậy cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách quy định pháp luật có liên quan đến Nhà ở xã hội theo hướng: giảm đối tượng nhà ở xã hội (hiện đưa vào quá nhiều đối tượng) và chuyển phương thức xây dựng dựng nhà ở xã hội theo hướng thị trường là nhà ở Thương mại giá rẻ  mà hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện.

Nhà nước chỉ quản lý Quy hoạch trong đó quy định bắt buộc dành tỷ lệ % số lượng căn hộ xây dựng Nhà ở thương mại giá rẻ (Diện tích nhỏ 25-43m2căn hộ, trang thiết bị vật liệu thông thường) để thị trường cạnh tranh bình đằng xóa bỏ cơ chế 2 giá.

Nhà nước không miễn giảm bất cứ khoản thu nào, kinh phí từ các khoản này thu từ các khoản này được cộng với các nguồn ngân sách nhà nước… được chuyển vào QUỸ NHÀ Ở dành để bù lãi suất cho người thu nhập thấp khi thuê mua, trả góp, mua căn hộ thương mại giá rẻ.

- Hai là: Vấn đề cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cữ. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách mới liên quan đến cải tạo xây dựng mới các khu chung cư cũ hiện qua 10 năm đang đạt rất thấp chưa đến 3% trong đó tập trung vào vài trò của nhà nước thông qua phương thức trong đó bao gồm: Điều tra xã hội học, Quy hoạch, dành quỹ đất, kinh phí thích đáng cho các dự án này. Không dựa vào phương thức xã hội hóa như hiện nay (cơ chế XIN – CHO cả lúc xây dựng, duyệt quyết toán đến “phân phối”; Sự thỏa thuận của Doanh nghiệp với dân cư và sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước. Các doanh nghiệp chủ đầu tư sẽ tham gia ở giai đoạn sau quy hoạch, và các điều kiện triển khai do nhà nước cho đấu thầu thực hiện dự án. Vì vậy đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng nhà ở chung cư cũ áp dụng cho toàn quốc (bao gồm các kiến nghị cơ chế đặc thù mà Hà Nội đề nghị).

- Ba là: Sớm ban hành Nghị định Nhà ở cho thuê – thuê mua.

- Bốn là: Đề nghị sửa đổi về việc xây dựng nhà tái định cư điều 85 của Luật Đất đai (Năm 2013) phù hợp với Điều 35 Luật Nhà ở (2014): Theo Luật Nhà ở năm 2014 (ban hành sau Luật Đất đai) thì các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 không triển khai các dự án tái định cư mà sử dụng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội hoặc đền bù để xử lý. Trong khi Luật Đất đai tại Điều 85 (ban hành năm 2013) lại bắt buộc phải xây nhà ở tái định cư (hoặc đồng bộ hạ tầng) trước khi đền bù giải phóng mặt bằng. Sự mâu thuẫn này dẫn đến nhiều Tỉnh, Thành phố vẫn đang triển khai xây dựng nhà tái định cư mặc dù đã có đủ các loại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (trong khi nhà tái định cư tồn tại nhiều vấn đề về quản lý, chất lượng không đồng bộ … dẫn đến bỏ hoang, lãng phí như điển hình là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

1.2. Luật Xây dựng

 Ngoài những kiến nghị sửa đổi đã gửi văn bản tới Ban soạn thảo Sửa đổi Luật của Bộ đề nghị nghiên cứu sửa đổi các quy định nhằm giảm bớt các công việc quản lý nhà nước dành quyền cho xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện như: Thẩm định, định giá, cấp chứng chỉ hành nghề, cung cấp thông tin quy hoạch, tư vấn phản biện, giám sát cộng đồng ….

1.3. Luật Đất đai

Liên quan đến nội dung thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng (để phục vụ cho công trình xây dựng) đặc biệt là các quy định cụ thể liên quan đến các thẩm quyền, phương thức, thủ tục trình tự quyết định thu hồi đất đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả chống lãng phí thất thoát trong thu hồi đất đặc biệt là việc sửa đổi bổ sung các điều kiện liên quan đến đối tượng được thu hồi đất tại điều 62.3 quy định  quá  rộng rãi thực tế là tất cả các dự án đều được thu hồi đất. Theo đúng quy định tại điều 54, khoản 9 của Hiến Pháp chỉ thu hồi các trường hợp thật cần thiết sửa đổi các quy định liên quan đến thẩm quyền thu hồi đất, định giá bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai minh bạch, chống lãng phí thất thoát.

1.4. Các Nghị định 15 về việc triển khai dự án PPP, BOT, BT với các nội dung liên quan đến tính công khai minh bạch, bắt buộc phải đấu giá đất, đấu thầu dự án. Chấm dứt hiện tượng XIN – CHO.

II. CÔNG TÁC QUY HOẠCH, QUẢN LÝ QUY HOẠCH

Chúng tôi rất thống nhất việc sớm ban hành các thể chế chính sách liên quan đến Quy hoạch, Quản lý quy hoạch, cấp phép đầu tư, quản lý các vi phạm thông qua các kiến nghị của đề án “Đổi mới phương pháp luận Quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và “hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”. Xin kiến nghị một số vấn đề sau:

1. Có biện pháp hoàn thành việc lập duyệt quy hoạch đô thị đặc biệt có giải pháp tăng tỷ lệ % quy hoạch chi tiết 1: 500 hiện đạt còn rất thấp (39%) làm cơ sở cho việc cấp phép (hoặc không cần cấp phép - chỉ đăng ký dự án theo Quy hoạch được duyệt) chống cơ chế XIN – CHO.

2. Việc điều chỉnh quy hoạch sau quy hoạch chung được duyệt là yêu cầu khách quan, cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế việc thực hiện thường không theo đúng trình tự theo Luật định,  thường làm tắt chỉ có một số tổ chức, cá nhân thực hiện là lỗ hổng cho CƠ – CHẾ XIN CHO, lợi ích nhóm.

3.Tăng cường hiệu lực nhà nước trong thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm, trong lập, phê duyệt Quản lý Quy hoạch cấp phép quản lý hoạt động xây dựng với đối tượng kể cả cơ quan có thẩm quyền và chủ thể thực hiện, chưa nghiêm hàng loạt dự án sai phép, không phép xử lý kéo dài mất lòng tin của nhân dân.

III.TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Đây là giải pháp rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư đẩy mạnh tiến độ, chất lượng, hạ giá thành công trình trong thời đại 4.0, công trình xanh, thành phố thông minh, bảo vệ môi trường.

Để làm điều này đề nghị Bộ sớm ban hành kế hoạch hành động cụ thể trong toàn ngành từ nay đến 2025 nhằm áp dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học nhằm đưa lĩnh vực quản lý, triển khai hoạt động xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư trong nền kinh tế thị trường, hội nhập đang cạnh tranh rất quyết liệt. Trong đó tập trung vào công tác quản lý dự án (BIN, 3D…) công nghiệp hóa (cấu kiện tiền chế), thiết bị, vật liệu mới giảm thi công tại chỗ.

IV. TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP GIỮA BỘ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

Với các quy định quy chế phối hợp do Bộ Xây dựng ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2017. Đề nghị Bộ quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa đặc biệt là các quy định nhằm “chuyển giao, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ xã hội nói chung – dịch vụ công nói riêng – cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp ở các lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ” để các tổ chức xã hội nghề nghiêp phát huy tối đa mọi nguồn lực góp phần  thực hiện mọi nhiệm vụ của ngành xây dựng ngày càng hiệu quả hơn.

Thay mặt Tổng Hội Xây dựng Việt Nam nhân dịp hội nghị này. Xin được cám ơn Bộ Xây dựng đã tạo điều kiện, giúp đỡ để Tổng Hội Xây dựng Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp năm mới 2019, chuẩn bị đón năm mới Kỷ Hợi. Xin kính chúc đồng chí Bộ trưởng, các đại biểu dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 04.1.2019

Bài phát biểu tham luận tại Hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ Năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành xây dựng

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456