6/7/2013
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
...Vì vậy để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước (đặc biệt là vốn nhà nước) và phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể hoạt động xây dựng. Một lần nữa đề nghị Thủ tướng Chính phủ tổ chức một Ban, tốt nhất do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì và các bộ có liên quan tập hợp số nhà quản lý chuyên gia để: Tổ chức rà soát tất cả các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng để sửa đổi một cách đồng bộ, toàn diện các quy định của Pháp luật ...

Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

 

Trong chương trình Xây dựng Pháp luật năm 2013 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII có nhiều luật sửa đổi bổ sung và xây dựng mới liên quan đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng như:

1. Sửa đổi bổ sung: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quy hoạch Đô thị

2. Xây dựng Luật mới: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công.

 Các Luật nay phạm vi điều chỉnh liên quan đến toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến đưa vào vận hành sử dụng.

Việc sửa đổi bổ sung, xây dựng mới nhằm tăng cường quản lý nhà nước và phát huy tối đa nguồn lực của xã hội. Xử lý một nguyên nhân quan trọng gây thất thoát lãng phí, hiệu quả đầu tư thấp, chất lượng còn nhiều sai phạm, đầu tư dàn trải thời gian xây dựng kéo dài là do "cơ chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành đang bộc lộ nhiều hạn chế bất cập. Tình trạng thiếu thống nhất không đồng bộ giữa các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, nhiều quy định không hợp lý, phân cấp chưa khoa học (chưa phù hợp), tổ chức thực hiện đảm bảo quy hoạch hiệu quả thấp, kỷ luật kỷ cương chưa thực hiện nghiêm túc (Trích báo cáo đề án đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng trình Chính phủ mà Tổng Hội Xây dựng có tham gia).

Chúng  tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm là: “ Phải đổi mới căn bản cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cả về thế chế và tổ chức thực hiện”, “Đảm bảo điều chỉnh toàn bộ nội dung của cả quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo tính liên thông, thống nhất, đồng bộ”.

Để thực hiện mục tiêu, quan điểm này cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng.

Để đảm bảo tính liên thông - thống nhất đồng bộ,  cần "tổ chức rà soát tất cả các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng để sửa đổi một cách đồng bộ, toàn diện các quy định của pháp luật trong đó quy định phạm vi điều chỉnh của từng luật để không chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và phân công, phân cấp bộ ngành, Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước).

Việc này cần phải được thực hiện trước khi trình Quốc hội sửa từng luật. Hiện nay vẫn đang thực hiện sửa từng luật do vậy lại sẽ lặp lại tình trạng chồng chéo không thống nhất.

Năm 2013. Xin được nêu ví dụ, dự kiến Quốc hội cho ý kiến lần đầu Luật Đấu thầu sửa đổi và Luật Xây dựng sửa đổi. Hiện nay đang còn ý kiến khác nhau về Phạm vi điều chỉnh của 2  Luật này và một số luật khác liên quan nữa.

1. Luật Đấu thầu sửa đổi do Chính phủ trình (ký này 21 tháng 4 năm 2013, đã đưa ra quy định tại Điều 110 hiệu lực thi hành là "thay thế toàn bộ chương VII" của Luật Xây dựng (2003).

      Trong khi Luật Xây dựng sửa đổi đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo ngày 15 tháng 5 năm 2013 tại Bộ Xây dựng và tại văn bản cùng ngày gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định vẫn giữ nguyên và bổ sung thành một chương mới (Chương VIII thay Chương VII Luật Xây dựng 2003) "Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng" như  vậy đã có sự chồng lấn giữa 2 luật này. Về Luật Đấu thầu hiện nay có hai luồng ý kiến khác nhau:

      Phương án 1:  Đề nghị tách Luật Đấu thầu hiện hành thành hai phần:

      + Đấu thầu liên quan đến hoạt động xây dựng, để ở Luật Xây dựng đấu thầu chỉ là một khâu trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng; (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa vào sử dụng).

      + Đấu thầu mua sắm công (trừ đấu thầu hoạt động xây dựng) có luật riêng do Bộ Tài chính soạn thảo thành Luật Đấu thầu mua sắm công và thực hiện chức năng Quản lý nhà nước.

      Phương án 2: Giữ nguyên Luật Đấu thầu hiện hành nhưng chỉ là luật khung, quy định những nguyên tắc chung đặc biệt là đấu thầu các dự án, mua sắm hàng hóa, thiết bị... sử dụng vốn nhà nước. Còn các quy định chi tiết có tính chất chuyên ngành để các Bộ quản lý nhà nước trình dự án Luật (trình Quốc hội) hoặc Nghị định (trình Chính phủ) hoặc Thông tư hướng dẫn. Ví dụ:

- Đấu thầu liên quan đến hoạt động xây dựng: đưa vào một chương trong Luật Xây dựng (Như Luật Xây dựng 2003).

- Đấu thầu mua sắm hàng hóa có tính phổ biến (ô tô, thiết bị văn phòng...) có Nghị định của Chính phủ do Bộ Tài chính trình.

- Đấu thầu đề tài khoa học do Bộ Khoa học Công nghệ soạn thảo ban hành Nghị định hay Thông tư hướng dẫn;

- Đầu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế cho bệnh viện, do Bộ y tế soạn thảo ban hành Thông tư hướng dẫn.

- Đấu thầu về sử dụng đất, khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định.

2.  Luật Xây dựng sửa đổi: Cần nghiên cứu phạm vi điều chỉnh cho phù hợp như:

2.1.  Về đấu thầu trong hoạt động xây dựng để ở Luật Đấu thầu hay Luật Xây dựng (Như  đã nêu ở phần trên).

2.2. Về chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng (từ nguồn vốn nhà nước) để ở Luật Xây dựng hay như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang có ý kiến đưa về 1 Chương trong “Luật Đầu tư công”.  (Xây dựng mới)

2.3. Chương  Quy hoạch Xây dựng: Để ở Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch xây dựng  mới (bao gồm Luật Quy hoạch Đô thị đã ban hành bổ sung thêm  Quy hoạch vùng và quy hoạch điểm dân cư nông thôn)  vì 3 loại quy hoạch này trước đây là nội dung nằm trong một Chương Quy hoạch xây dựng của Luật Xây dựng 2003.

Trong thực tế còn nhiều quy định có liên quan đến nhiều luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cần phải rà soát xem xét (như trong đề án đổi mới cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng trình Chính phủ).

Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác cần được xem xét nghiên cứu khi rà soát mà Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đề nghị trong văn bản số 12/THXDVN ký ngày 14/2/2012 (về việc đóng góp ý kiến đề án đổi mới trong đầu tư xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu tại công văn số 283/VPCP KTN ngày 12/1/2012)  trong đó có các vấn đề:

- Phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước liên quan đến Luật Ngân sách, quản lý vốn đầu tư xây dựng, quản lý mua sắm công. 

- Xác định ai là chủ đầu tư dự án vốn nhà nước và phân cấp chủ đầu tư dự án đầu tư nguồn vốn nhà nước giữa trung ương và địa phương và doanh nghịêp nhà nước. Vấn đề cấp phép doanh nghiệp hoạt động xây dựng...

- Vấn đề chức năng quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, Nhà nước không làm những việc có thể chuyển giao nhiệm vụ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp (quản lý chất lượng, đào tạo, cấp chứng chỉ, xây dựng tiêu chuẩn, phân loại doanh nghiệp...)

- Các quy định liên quan đến thanh tra, tổ chức thanh tra. Các chế tài nhằm thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật...

- Vấn đề quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng. Đặc biệt là xác định suất đầu tư  từ nguồn vốn nhà nước (giá m2 xây dựng nhà ở công trình các loại, giá km đường các cấp...), cũng như các quy định lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá hợp lý...

- Vấn đề đổi mới cơ chế lập quy hoạch và quản lý quy hoạch.

- Vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ, giá thành của nhà tái định cư (nên bỏ loại nhà này ở nơi mà thị trường nhà ở đã phát triển ).

Vì vậy để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước (đặc biệt là vốn nhà nước) và phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể hoạt động xây dựng. Một lần nữa đề nghị Thủ tướng Chính phủ tổ chức một Ban, tốt nhất do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì và  các bộ có liên quan tập hợp số nhà quản lý chuyên gia để: Tổ chức rà soát tất cả các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng để sửa đổi một cách đồng bộ, toàn diện các quy định của Pháp luật trong đó quy định rõ phạm vi điều chỉnh của từng luật cũng như phân định chức năng quản lý nhà nước của các bộ ngành và địa phương. Phân cấp quản lý của Trung ương, địa phương, với doanh nghiệp nhà nước, trách nhiệm quyền hạn của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, đặc biệt với nguồn vốn nhà nước... nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư xây dựng, hạn chế tối đa thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Việc này cần thực hiện  trước khi sửa đổi bổ sung luật đã ban hành cũng như xây dựng luật mới trình Quốc hội.

 Tổng Hội Xây dựng Việt Nam với chức năng tư vấn, phản biện, sẵn sàng tham gia công việc rà soát trên nếu được giao nhiệm vụ.

 

 

     

                 

 

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456