5/16/2018 1:43:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2010/NĐCP của Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2010/NĐCP

 

Lời tòa soạn: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP: Do Chính phủ  ban hành ngày 21/4/2010 về các Quy định  tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Dưới đây là BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2010/NĐCP của Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

                                        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         
         

Sau khi nghiên cứu Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐCP, tôi xin có ý kiến như sau:

I.NHẬN XÉT CHUNG

Toàn bộ Dự thảo Nghị định lần này không tiếp thu được những ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Luật về Hội như đối tượng, trình tự thủ tục đăng ký khi thành lập Hội. Cơ chế tạo điều kiện các tổ chức Hội thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ, giảm bớt các thủ tục mang tính “Quản lý”, can thiệp vào các công việc của Hội về tổ chức, về người lãnh đạo… Đặc biệt là một số tiến bộ đã thống nhất sửa đổi trong dự thảo Luật về Hội không được đưa vào dự thảo sửa đổi Nghị định 45.

Toàn bộ các điều, điểm sửa đổi chỉ có một điểm rất chung chung trong nhiệm vụ của nhà nước quy định tại điều 4 a Chính sách của Nhà nước đối với Hội là:

“Ban hành cơ chế chính sách để hội tham gia xã hội hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ, tư vấn, thực hiện chương trình, dự án đề tài về các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật”.

Còn toàn bộ phần sửa đổi còn lại chỉ phục vụ cho mục đích quản lý. Vì vậy có  thể nói toàn bộ dự thảo lần này không đạt được yêu cầu mong muốn là thực hiện quyền lập hội theo hiến pháp, thực sự thay đổi tư duy Nhà nước kiến tạo, tạo điều kiện tối đa cho nhân dân, xã hội trong đó có tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giảu mạnh.

II. NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO CÁC ĐIỂM, ĐIỀU SỬA ĐỔI BỔ SUNG

Điều 4a:  Về Chính sách nhà nước đối với Hội là ban hành các cơ chế chính sách để Hội tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn; thực hiện chương trình dự án, đề tài và các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật.

Tuy nhiên: Đây chỉ là Chính sách chung rất không cụ thể vì trong điều khoản trách nhiệm thi hành không làm rõ: Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố triển khai chính sách này thế nào? Đặc biệt là việc quy định phân cấp các loại dự án bắt buộc phải có tư vấn phản biện của các tổ chức Hội (Như tinh thần Chỉ thị  45 của Bộ  Chính trị) ở cấp Trung ương, địa phương trước khi thẩm định. Phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này như thế nào thông qua đấu thầu, chỉ định thầu, giao nhiệm vụ … và các cơ chế kèm theo (tài liệu, thông tin, kinh phí ….) để triển khai thực hiện.

Còn nếu giữ như Nghị định 45 cũ thì Hội chỉ thực hiện theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân thì có cũng như không vì không bắt buộc phụ thuộc hoàn toàn vào ý của các chủ thể này.

4b: Về chính sách chế độ đối với người làm việc tại Hội

Điều 2b: Việc quy định mức thù lao tối đa là không cần thiết vì ở trên đã quy định “do Hội quyết định đảm bảo tính tương quan trong nội bộ Hội, phù hợp với khả năng tài chính của hội và theo quy định của Điều lệ Hội”. Nếu có chỉ nên áp dụng đối với Hội do Nhà nước thành lập, cấp kinh phí hoạt động (bao gồm cả tiền lương, thù lao) ; (Cũng không nên quên rằng khi đương chức người cán bộ còn rất nhiều ưu đãi ngoài lương như: sử dụng xe con, báo chí, điện thoại và nhiều khoản thu nhập khác… còn nếu cách tính chênh lệch bằng 25% lương  như quy định thì quá thấp không phản ảnh được hiệu quả công việc mà họ mang lại cho Hội). Đề nghị nên tạm thời để nguyên như Quyết định 30/2011/QĐTTG  đã có nhiều cơ quan nghiên cứu và các hội đã vận dụng  tương đối hợp lý vì cũng không quá cao, quá thấp.

Điều 14: Cần sửa đỏi từ CHO PHÉP thành lập, đại hội, tách, sát nhập, hợp nhất, tạm thời đình chỉ, giải thể, giải tán, phê duyệt điều lệ và công nhận người đứng đầu Hội theo hướng :

1.       Việc thành lập Hội: chỉ cần đăng ký và Hội được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền công nhận đăng ký theo các điều kiện theo quy định. Đặc biệt là việc dự thảo các quy định Điều lệ hoạt động phải  phù hợp với quy định của Pháp luật.

2.       Việc công nhận điều lệ là không cần thiết vì hội đã gửi dự thảo Điều lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có quyền tuýt còi không cấp đăng ký nếu điều lệ có nội dung vi phạm pháp luật;

3.       Việc công nhận người đứng đầu là không cần thiết vi phạm quyền của tổ chức Hội. Vấn đề là người đứng đầu phải có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật như trong quy định của Nghị định.

4.       Việc tiến hành Đại hội  không cần cơ quan quản lý nhà nước cho phép vì họ tiến hành Đại hội lần đầu theo giấy phép đăng ký, Đại hội thường niên theo Điều lệ. Vấn đề là Hội phải gửi tới cơ quan quản lý nhà nước những tài liệu nào trước và sau đại hội mà thôi.

5.       Việc tách, nhập giải thể: Thực hiện như thủ tục đăng ký thành lập.

6.       Nhà nước: có quyền tạm đình chỉ, giải tán khi hội vi phạm pháp luật trong hoạt động của Hội theo các thủ tục quy định theo hình thức tạm ngưng giấy đăng ký hoạt động hoặc thu hồi giấy đăng ký hoạt động.

Điều 14 a:  

·         Bỏ công nhận người đứng đầu: vì quyền của Hội trừ trường hợp khi Hội gửi các hồ sơ nhân sự phát hiện người nào không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 45.

·         Nhà nước yêu cầu tổ chức Hội miễn nhiệm  người đứng đầu nếu có vi phạm pháp luật ở mức độ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

·         Cơ quan nhà nước: quyết định yêu cầu hội bãi nhiệm người đứng đầu khi họ vi phạm pháp luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

·         Đặc biệt tại điều 14. Giao cho Bộ Nội vụ thẩm quyền cho phép thành lập, đại hội chia, tách, sát nhập hơp nhất, tạm đình chỉ giải tán, đổi tên, phê duyệt điều lệ, người đứng đầu hội là VÔ LÝ khi áp dụng cho mọi tổ chức Hội (chỉ có trường hợp Hội có Đảng Đoàn mới trình Thủ tướng phê duyệt, điều này còn thể hiện sự vượt quyền đối với các tổ chức như Liên hiệp Hội, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Văn học Nghệ thuật … do Ban Bí thư quyết định.

Điều 24 a: Đồng ý.

Điều 29:  Cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu hồi đăng ký hoạt động (trong các trường hợp như dự thảo).

4.Trách nhiệm thi hành:  Cần nêu rõ các Bộ, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thành phố thực hiện điều 4 a như thế nào?

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC:  Ngoài nội dung đóng góp vào dự thảo, tôi đề nghị sửa đổi bổ sung thêm một số điểm của Nghị định 45/2010/NĐCP  như sau:

1.       Tại Điều 6: Bỏ khoản 5 việc công nhận Ban Thành lập Hội (như dự thảo Luật về Hội).

2.       Tại Điều 7:  Bỏ từ “xin phép” thành Hồ sơ đăng ký thành lập Hội (như dự thảo Luật về Hội).

3.       Điều 9 : Bỏ tư  xin phép thành văn bản công nhận Hội đã đảm bảo tiêu chuẩn đăng ký để có thể thành lập Hội và thời gian giảm còn 30 ngày.

4.       Điều 10: Bỏ từ  xin phép thành người nhận đăng ký

Điều 13:  Bỏ việc phê duyệt Điều lệ Hội về khi đăng ký đã nộp bản dự thảo điều lệ nếu cơ quan quản lý nhà nước xem xét. Nếu vi phạm sẽ tuýt còi không công nhận hồ sơ đăng ký thành lập Hội.

Điều 14:  Bỏ phần cho phép thành công nhận việc thành lập chia , tách … và bỏ cụm từ phê duyệt điều lệ Hội.

Điều 23: Khoản 7,9 bỏ đoạn cuối “theo quy định của Pháp luật thành theo quy định của Chính phủ (Chính phủ ban hành loại dự án bắt buộc phải có tư vấn phản biện của các Hội chuyên ngành liên quan trước khi thẩm định, loại chỉ xin ý kiến.

Điều 25:  Bỏ từ cho phép thành công nhận

Điều 30: Cơ quan quản lý nhà nước quyết định rút giấy phép đăng ký công nhận Hội (không sử dụng cụm từ ra quyết định giải thể Hội vì việc rút giấy đăng ký công nhận có nghĩa là không còn Hội đó nữa).

Chương VI: Bỏ toàn bộ

Điều 37 Khoản 2: Cần cụ thể thêm loại hình dự án bắt buộc phải có tư vấn phản biện của các tổ chức Hội liên quan trước khi thẩm định.

V. KẾT LUẬN

Với nhiều nội dung dự thảo còn bất cập đề nghị sau hội thảo Liên hiệp Hội tổng kết những ý kiến kiến nghị để Đảng đoàn Liên hiệp Hội làm việc với thường trực Ban Bí thư (có thể mời Liên hiệp Văn học Nghệ thuật cùng tham dự); Gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ liên quan. Nếu không sửa đổi bổ sung nhiều vấn đề mà dự thảo đề ra thì không nên ban hành Nghị định này mà chờ đợi Quốc hội thông qua Luật về Hội.

Trần Ngọc Hùng -  Chủ tịch Tổng Hội XDVN

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456