Thư viện Video

...đi sâu vào định nghĩa, chắc các nhà ngôn ngữ học còn tranh luận nhiều về những từ đồng nghĩa với hài hước và humor...a cứ tạm hiểu là “đùa có trí ...

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể

123456