2/26/2009
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-------------o0o---------------

 ®¬n xin gia nhËp tæng héi x©y dùng viÖt nam
(Héi viªn c¸ nh©n)

 

1. Hä vµ tªn: .............................................................................................nam (n÷).

2. Ngµy th¸ng n¨m sinh:............................................................................................

3. Chç ë hiÖn nay: ...................................................    §iÖn tho¹i:.............................

4. Häc hµm, häc vÞ: .................................................................................................

5. NghÒ ®ang lµm: ....................................................................................................
(nÕu ®ang nghØ h
ư­u ghi râ nghØ hư­u).

6. Tªn ®¬n vÞ c«ng t¸c: .............................................................................................

    §Þa chØ: ................................................................. §iÖn tho¹i:..............................

Sau khi nghiªn cøu §iÒu lÖ Tng Héi X©y dùng ViÖt Nam , t«i tù nguyÖn lµm ®¬n nµy xin gia nhËp Héi. T«i xin tù nguyÖn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô héi viªn.

 

................... ngµy       th¸ng       n¨m 200

Ng­êi lµm ®¬n ký
 

 

 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-------------o0o---------------

 ®¬n xin gia nhËp tæng héi x©y dùng viÖt nam
( Héi viªn tËp thÓ )

1. Tªn tæ chøc:

2. Hä tªn ng­êi ®¹i diÖn:                                            Chøc vô:

3. §Þa chØ:                                                                                         §iÖn tho¹i:

4. Ngµnh nghÒ kinh doanh:

5. §Ò nghÞ ®ư­îc sinh ho¹t víi (TW Héi, TØnh, Thµnh Héi, Héi chuyen ngµnh...)

Sau nghiªn cøu §iÒu lÖ Tæng Héi X©ydùng ViÖt Nam, chóng t«i lµm ®¬n nµy xin gia nhËp Tng Héi.

Chóng t«i xin tù nguyÖn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô héi viªn tËp thÓ cña m×nh.

 ................. ngµy         th¸ng      n¨m 200

 

Ký tªn, ®ãng dÊu.

Ghi chó:

Cïng víi ®¬n nµy göi kÌm 01 b¶n sao giÊy phÐp kinh doanh cña ®¬n vÞ

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456